Éischt-Hëllef-Diplomer am LGL

42 Schüler an 2 Professeren hunn am Laf vun dësem Schouljoer d’Éischt-Hëllef-Coursen am LGL besicht. Endlech konnten si hiren Diplom erëm offiziell iwwerreecht kréien, an dat no dräi Joer Paus. Dem Här Luc Scheer, Direkter vun der Croix-Rouge, war et e grousse Pleséier, dës Diplomer z’iwwerreechen an hinnen u konkreete...