De Mérite Jeunesse am LGL 2018-2019

Présentatioun vum Mérite Jeunesse  :  Am Oktober 2018 haten d’Schüler vu IVe am LGL d’ fir de Mérite Jeunesse z’entdecken. No encouragéirende Wierder vum Här Direkter, hunn d‘Mérite Jeunesse Tuteuren am LGL, den Här Patrick Krier an d’Mme Simone Biewer,hirem intresséierte Publikum d’Prinzipie vum Mérite erkläert an Iddie mat op de Wee ginn, wéi d’Schüler...