Dr Caroline Döhmer, Linguistin am ZLS, op Besuch am LGL

Den 21. Abrëll 2022 war d’Dr. Caroline Döhmer, Linguistin am Zenter fir d’LëtzebuergerSprooch (ZLS) op Besuch op de Klassen 2A a 4C04. Si huet de SchülerInne souwuel hire Studiewee (no hirer 1A am LGL) wéi hir Carrière bis ewell virgestallt. Niewent 70 Emissiounen Kuriositéiten aus der Lëtzebuerger Sprooch um Radio...