Éischt Hëllef Equipe

Éischt Hëllef Equipe

D’Schüler aus der Éischt Hëllef Equipe aus dem LGL ginn esou all Dag an hirer Selbstännegkeet an Autonomie gestäerkt. Si léiere wichteg Entscheedungen huelen a Verantwortung droen. De Schüler hiren  Initiativgeescht gëtt esou am Sënn vum Benevolat gefërdert.